Ông Nguyễn Viết Phúc Trưởng bộ môn Thể dục 

dụng cụ

Ông Trần Kim Long Trưởng Ban chuyên môn

Leave a Reply