Vị trí, chức năng. 

Phòng Hành chính – Tổng hợp là Phòng chức năng trực thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng đặt tại trụ sở của Trung tâm.

 • Số điện thoại: 39.624.426
 • Fax: 39.624.428

Trưởng phòng: Bà An Ngọc Thiên Hương   Số điện thoại: 0939 036 068

Phòng Hành chính – Tổng hợp có chức năng:

 • Tham mưu tuyển dụng nhân sự, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật cho viên chức, người lao động; 
 • Công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ; 
 • Thực hiện quản lý tài sản, công sản, phương tiện hoạt động của Trung tâm; mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc;
 • Quản lý cơ sở vật chất. 
 • Thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; 
 • Phục vụ hội họp; 
 • Quản lý phòng ở vận động viên.
 • Phục vụ đưa – đón: hội, họp, tập huấn, thi đấu.

Nhiệm Vụ

 1. Quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 2. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
 3. Tham mưu các vấn đề liên quan công tác tổ chức nhân sự: tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, hợp đồng lao động, thôi việc, nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 4. Đề xuất cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
 5. Công tác văn thư, lưu trữ. 
 6. Báo cáo tuần, tháng theo quy định, đột xuất.
 7. Quản lý và sử dụng con dấu của Trung tâm theo quy định.
 8. Quản lý và mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc, công sản, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của Trung tâm.
 9. Bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, công tác phòng cháy chữa cháy.
 10. Quản lý phòng ở Vận động viên các môn thể thao.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

Quyền hạn

 1. Tổ chức thực hiện các hoạt động trong thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật.
 2. Đóng góp ý kiến liên quan đến lĩnh vực hoạt động được phân công.
 3. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. 
 4. Được đề xuất cử viên chức của phòng tham gia các khoá học nâng cao trình độ chính trị, quản lý chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ nhu cầu công tác.
 5. Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.
 6. Được quyền sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của Trung tâm vào mục đích phục vụ công tác để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Leave a Reply