Thực hiện văn bản số 3276/SVHTT-TCPC ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện quy định mới về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thành phố đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về nội dung hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp cho đối tượng là Người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào ngày 06 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, trong đó triển khai quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có tại đơn vị, các công việc và điều kiện quy định  tại Điều 1 và Điều 6 Nghị định hợp nhất số 04/NĐHN-BNV và chế độ chính sách tiền lương, mức lương và các chế độ chính sách khác của người lao động để tiến hành thực hiện ký hợp đồng theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP đối với các trường hợp đủ điều kiện, phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

Leave a Reply