Giới Thiệu

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT (Trung tâm) trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập theo Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định 1974/QĐ-SVHTT về Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền như sau:

Vị trí, chức năng

 1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng tổ chức toàn diện quy trình đào tạo cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Thể dục thể thao, tổ chức các cuộc thi đấu, các hoạt động sự kiện; quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ cho quá trình đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao; tổ chức các loại hình dịch vụ phục vụ sự nghiệp phát triển phong trào, nâng cao thành tích thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, ban, ngành có liên quan.
 3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được cấp một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật.
 4. Tên giao dịch, đối ngoại: TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Tên viết tắt: TRUNG TÂM THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
  • Tên giao dịch quốc tế: HO CHI MINH CITY SPORTS CENTER (HSC).
  • Trụ sở đặt tại số 02-04 đường Lê Đại Hành, phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Số điện thoại: 39.624.426 Fax: 39.624.42

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng, định hướng, quy hoạch và kế hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao về thể thao thành tích cao và các môn thể thao trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Quản lý đào tạo và tổ chức huấn luyện, thi đấu cho vận động viên thể thao của Thành phố, kết hợp tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục toàn diện cho vận động viên.
 3. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về thể dục thể thao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và của Sở Văn hóa và Thể thao.
 4. Tổ chức nghiên cứu, thí nghiệm và ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao và các lĩnh vực khoa học có liên quan như: y học, sinh lý học, sinh cơ học, sinh hóa học, tâm lý học, quản lý học; điều trị và hồi phục chấn thương thể thao.
 5. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, trọng tài và các đối tượng công tác trong lĩnh vực thể dục thể thao.
 6. Tổ chức các hoạt động sự kiện, tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.
 7. Đảm bảo cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn cho huấn luyện, đào tạo; tổ chức công tác chăm sóc cho vận động viên gồm: học tập, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, hồi phục và sinh hoạt giải trí.
 8. Quản lý, tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị theo quy định của pháp luật.
 9. Tổ chức khai thác các loại hình dịch vụ theo quy định pháp luật, tạo nguồn thu đóng góp cho sự phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
 10. Được tuyển dụng, ký hợp đồng với người lao động khi có nhu cầu công tác.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao giao.

Quyền hạn

 1. Tổ chức thực hiện các hoạt động trong thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật.
 2. Tham mưu và được phản hồi thông tin về các chương trình, kế hoạch về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao do đơn vị thực hiện.
 3. Đóng góp các ý kiến liên quan đến lĩnh vực hoạt động được phân công.
 4. Được ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động khi có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.
 5. TỔ CHỨC BỘ MÁY: bao gồm
  • Ban giám đốc: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc
  • 05 Phòng và 02 Câu lạc bộ 

Sơ Đồ Tổ Chức