Các Bộ Môn

DANH SÁCH

TRƯỞNG BỘ MÔN – TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN THỂ THAO

 

Stt  Họ và tên Chức vụ Môn Ghi chú
1 Lý Đại Nghĩa Phụ trách bộ môn Petanque
2 Nguyễn Thanh Huy Trưởng bộ môn Taekwondo
3 Trần Hiếu Ngân Trưởng Ban chuyên môn
4 Nguyễn Viết Phúc Trưởng bộ môn Thể dục 

dụng cụ

5 Trần Kim Long Trưởng Ban chuyên môn
6 Huỳnh Minh Ngôn Phụ trách bộ môn Bóng ném
7 Nguyễn Thị Lệ Hồng Trưởng Ban chuyên môn
8 Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng bộ môn Bắn cung
9 Nguyễn Huy Thành Trưởng Ban chuyên môn
10 Trần Thị Minh Hiền Trưởng bộ môn Dance Sport
11 Hồ Nhất Thống Trưởng bộ môn Võ cổ truyền
12 Nguyễn Hữu Phước Trưởng Ban chuyên môn
13 Giáp Trung Thang Trưởng bộ môn Muay-Kickboxing
14  
15 Huỳnh Thị Ngọc Phượng Trưởng bộ môn Karatedo
16 Võ Duy Khanh Trưởng Ban chuyên môn Karatedo